Харківський патентно-комп’ютерний коледж, розташований за юридичною адресою: 61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого 18, є державним вищим навчальним закладом, що підпорядкований Міністерству освіти і науки України.
Навчальний заклад засновано у 1922 році постановою Раднаркому України як технологічний технікум для підготовки фахівців на рівні середньотехнічної освіти. 
З моменту заснування і до 1934 року технікум знаходився у місті Києві, а в 1934 році переведений до міста Харкова. Спочатку технікум був підпорядкований Укрпромраді, а потім управлінню кадрами Харківської ради народного господарства.
У 1962 році згідно з потребами регіону (у Харкові та області сконцентрована значна кількість підприємств електротехнічної промисловості) технікум перепрофільовано на підготовку фахівців для електротехнічної галузі. З цього часу навчальний заклад одержав назву Харківського електротехнічного технікуму і підпорядкований Міністерству електротехнічної промисловості СРСР.

До 1988 року підготовка фахівців у технікумі здійснювалась за денною та вечірньою формами навчання, а з 1988 року – за денною та заочною формами навчання.
У лютому 1991 року без зміни підпорядкування технікум перетворено на Харківський патентно-комп’ютерний коледж. На той час у м. Харкові гостро відчувалась потреба молодших спеціалістів з програмування та обслуговування обчислювальної техніки, а готував фахівців лише один технікум і в обмеженій кількості. 
З 1991 року і до цього часу Харківський патентно-комп’ютерний коледж підпорядковано Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України.
За 90 років існування навчального закладу підготовлено понад 23 тисячі фахівців для таких галузей народного господарства: легка промисловість, електротехнічна промисловість, виробництво та обслуговування електронно-обчислювальної техніки.
Правовою основою діяльності коледжу є Статут, остання редакція якого затверджена Міністерством освіти і науки України 10 жовтня 2003 року (зі змінами від 18.04.2011р та від 29.06.2011р).
Коледж внесено до Державного реєстру закладів освіти України і зареєстровано за місцем розташування виконавчим комітетом Харківської міської ради.
Відповідно до рішення ДАК від 27.12.2013 року, протокол №108 коледж ліцензований за статусом вищого навчального закладу на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста.
Згідно з виданими ліцензіями та Статутом, коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” за спеціальностями:
5.05010301 „Розробка програмного забезпечення.”;
5.05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”;
Досвід підготовки у коледжі фахівців з комп’ютерних технологій вимірюється 40 роками.
Ліцензований обсяг прийому з усіх спеціальностей – 165 осіб, обсяг державного замовлення протягом останніх років становить 105 осіб. Крім того, на контрактних засадах щорічно зараховуються до 30 абітурієнтів. Щорічно виконується план прийому. Зростаюча потреба вітчизняної промисловості у підвищенні ефективності виробництва, що досягається, насамперед, автоматизацією управління виробництвом і широким впровадженням комп’ютерної техніки, обумовлює неабияку зацікавленість до коледжу та його спеціальностей з боку випускників базової школи Харківської та інших областей . Протягом останніх років середній конкурс по на вчальному закладу становив від 2,4 до 3 заяв на одне місце.
ХПКК щорічно виконує план випуску. Основні місця працевлаштування випускників коледжу: промислові підприємства м.Харкова; обчислювально – інформаційні центри установ, організацій, зокрема, пенсійного фонду, податкових інспекцій, вищих навчальних закладів, банків, торгових підприємств; підприємства, організації, фірми, що реалізують і обслуговують комп’ютерну техніку, тощо. За останні роки більщість випускників коледжу (до 90 %) продовжують навчання у ВНЗ III-IV рівнів акредитації.
Структурні підрозділи коледжу створюються відповідно до законодавства та головних завдань його діяльності і функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються коледжем.
Структурними підрозділами коледжу є: відділення, циклові комісії, , підрозділи, що забезпечують навчально – виховний процес, адміністративні та господарські підрозділи, що забезпечують задоволення соціально – побутових потреб.
1. Відділення – структурний підрозділ, що об'єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей, методичні, навчально-виробничі та інші підрозділи. 
У коледжі функціонують два денні відділення:
розробка програмного забезпечення;
обслуговування комп’ютерних систем і мереж;
Керівництво відділенням здійснює завідуючий, який призначається на посаду директором з числа педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту і досвід навчально – методичної та виховної роботи.
Завідуючий відділенням забезпечує організацію навчально – виховного процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за навчально – методичною діяльністю викладачів.
Предметна (циклова) комісія – структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін.
Предметна (циклова) комісія створюється рішенням директора коледжу за умови, якщо до її складу входить не менш як три педагогічних працівники.
Перелік циклових комісій, кандидатури їх голів та персональний склад затверджуються наказом директора коледжу терміном на один навчальний рік.
До складу підрозділів, що забезпечують навчально – виховний процес, належать:
навчальні кабінети, лабораторії, перелік яких визначається навчальними планами;
навчальна частина, навчально – методичний кабінет;
навчально – виробнича майстерня, бібліотека;
актовий зал, фізкультурно – оздоровчий зал, 
гуртожиток.
До складу адміністративних підрозділів належать:
адміністративно – господарча частина, що забезпечує задоволення соціально – побутових потреб;
бухгалтерія;
кадрова служба;
юридична служба;
служба охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Структурні підрозділи коледжу функціонують відповідно до окремих положень, розроблених згідно із законодавством і затверджених директором.
Навчальні і обслуговуючі підрозділи підпорядковані безпосередньо директору коледжу, який визначає напрями їх основної діяльності, порядок фінансово – господарської діяльності, структуру управління та умови використання матеріально-технічної бази, що належить коледжу.
Коледж з його структурними підрозділами функціонує як єдиний навчально – виховний комплекс.
Основними завданнями коледжу є: 
здійснення освітньої діяльності певного напряму, яка забезпечує підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає стандартам вищої освіти; 
здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності; 
забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників; 
забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються у коледжі, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України; підвищення освітньо-культурного рівня громадян.
створення належних умов для практичного навчання студентів;
інші завдання, що не суперечать законодавству України.


Основними напрямами діяльності коледжу є:
підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців для промислової галузі народного господарства України;
підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів, підготовка кваліфікованих робітників, курсова підготовка, загальноосвітня та до вузівська підготовка;
культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська, навчально-виробнича робота;
надання платних послуг відповідно до чинного законодавства України;

Управління діяльністю коледжа здійснює директор, призначений на посаду за контрактом, укладеним з Міністерством освіти України. Директор відповідно до Статуту коледжу може делегувати частину своїх прав i обов’язків заступникам директора, завідуючим відділеннями.
Вищим колегіальним органом самоврядування є загальні збори, кількісний склад яких становлять усі працівники коледжу. У період між загальними зборами повноваження колективу виконують робочі органи - адміністративна рада, що складається з 30 чоловік, та приймальна комісія, склад якої щорічно затверджується наказом директора.
У коледжі діють дорадчі органи: педагогічна рада, навчально-методична рада, рада класних керівників, бібліотечна рада, рада з правового виховання.

Фінансово - господарська діяльність проводиться відповідно до діючих
вимог Щорічне надходження позабюджетних коштів становить до 20% від обсягу бюджетного фінансування. Ці кошти використовуються на удосконалення матеріальної бази, модернізацію і експлуатацію обладнання, оплату комунальних послуг, інші потреби з організації навчального процесу.

Коледж розташований в центрі міста у 4-поверховому приміщені. Всі кабінети і лабораторії відповідають вимогам сангігіени, на кожного студента у середньому припадає 7.3м площі. Щорічно, практично в усіх приміщеннях, виконується поточний ремонт за рахунок спонсорів, в якому приймають участь студенти, їх батьки і співробітники коледжу. З метою поліпшення умов праці та навчання кабінети обладнуються згідно з вимогами естетики, охорони здоров’я та праці. Организаційно-технічні заходи, пов’язані зі створенням оптимальних умов праці, охорони здоров’я та техніки безпеки виконуються відповідно з Державними стандартами.

Для позаміських студентів коледж має гуртожиток на 150 місць. Всі, бажаючі жити у гуртожитку, задовольняються. Гуртожиток має кімнати для занять, для організації відпочинку, спортивної роботи, є бібліотека. Кімнати гуртожитку обладнані необхідним м’яким і твердим інвентарем. Для приготування їжі на кожному поверху гуртожиток має кухні, які обладнані газовими плитами, водопроводом, столами.
У гуртожитку для підтримки нормального, технічного і санітарійного стану, щорічно проводяться частковий капітальний ремонт і профілактичний ремонт.
Для своєчасного медичного обслуговування студентів і співробітників коледж має медпункт, що забезпечує щорічне 100% профілактичне обстеження колективу.
Завідує медичним пунктом фельдшер, закріплений за коледжем від 27 клінічної лікарні.
Медичний пункт має медичне обладнання і інвентар, необхідний для роботи; медикаменти для здійснення першої невідкладної допомоги і літературу для санітарно-профілактичної роботи.
Студенти, які потребують курортно-санаторного лікування задовольняються путівками згідно замовлень.
Співробітники коледжу підлягають соціальному та медичному страхуванню та соціальному забезпеченню в порядку та на умовах встановленому для робітників та службовців державних підприємств. Внески на це робляться в порядку та розмірах встановлених діючим законодавством. 
Коледж не має своїх баз для відпочинку. Бажаючи відпочити та пройти курс лікування, профспілковий комітет забезпечує путівками.
Щорічно, між адміністрацією та колективом коледжу укладається колективний договір, що проходить експертизу та затверджується згідно з чинним законодавством.

Державне замовлення на підготовку фахівців забезпечується шляхом формування контингенту студентів , забезпеченню навчально-виховного процесу згідно з чинним законодавством і сприяння працевлаштуванню випускників . 
Формування контингенту студентів здійснюється згідно з планом організації нового прийому, який щорічно розробляється і затверджується педагогічною радою коледжу.
З метою профорієнтації у коледжі реалізуються такі заходи:
друкується проспект "Харківський патентно-комп’ютерний коледж", що розповсюджується у школах, на підприємствах міста, області, а також в суміжних з Харківською областях України;
за викладачами і співробітниками коледжу закріплюються школи та підприємства, де вони проводять агітаційну роботу; 
матеріал про коледж друкується у місцевій пресі та у довідниках для абітурієнтів;
проводяться дні відкритих дверей.
Система профорієнтаційної роботи коледжу дає позитивні результати.
Так у 2015 році на одне місце було подано 2,49 заяв.
Коледж має високий рейтинг серед 34 вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації Харківської області і за показниками конкурсу за останні роки посідає друге місце серед зазначених ВНЗ.
.Коледж у своїй роботі при організації проведення прийому студентів керується:
чинним законодавством України (збірка нормативних документів в повному обсязі згідно з переліком, рекомендованим Міністерством освіти і науки України);
Вся зазначена документація знаходиться в приймальній комісії для загального користування.
Для організації і проведення прийому до коледжу створюється приймальна комісія, головним завданням якої є формування контингенту студентів усіх форм навчання із числа найбільш підготовленої і здібної молоді.
Склад приймальної комісії коледжу відповідає вимогам Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України.
Приймальна комісія працює відповідно до річного плану, який затверджується головою приймальної комісії.

Екзаменаційна документація відповідає вимогам програми основної і середньої загальноосвітньої школи.
Робота з працевлаштування випускників коледжу прочинається з зарахування студентів нового прийому. Студенти, які поступили на навчання на місця державного фінансування укладають угоди про працевлаштування після завершення навчання в коледжі.
Для координації діяльності з працевлаштування у коледжі створена комісія з працевлаштування. 
Розроблено Положення про комісію Харківського патентно-комп’ютерного коледжу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників.
Це Положення регламентує діяльність комісії коледжу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників з метою сприяння реалізації права студентів і випускників на працю та забезпеченню випускників першим робочим місцем.
Комісія щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників коледжу здійснює:
- налагодження ділових стосунків зі службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників;
- запровадження системи зворотного зв’язку між підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) і коледжем для отримання об’єктивної оцінки якості фахової підготовки;
- вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці, надання відповідних пропозицій керівництву вищого навчального закладу;
- співпрацю з іншими підприємствами з питань працевлаштування студентів та випускників;
- створення бази даних про студентів і випускників, що звернулися до комісії з працевлаштування, накопичення банку потенційних підприємств, установ і організацій (роботодавців) для студентів та випускників; 
- надання інформації студентам та випускникам про вакантні місця роботи відповідно до їх фахової підготовки (спеціальності); 
- організацію роз’яснювальної роботи серед студентів та випускників щодо нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин; 
- надання консультацій студентам і випускникам з питань оформлення власного резюме та розміщення його на сайті коледжу; 
- організацію зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, в установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників ; 
- здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар’єрного зростання; 
- надання консультацій випускникам щодо можливостей перепідготовки та підвищення кваліфікації з метою прискорення подальшого працевлаштування; 
- налагодження тісної співпраці з органами студентського самоврядування у вирішенні питань працевлаштування; 
- щорічне інформування педагогічну раду про проведену роботу; 
- залучення підприємств, установ та організацій (роботодавців) до благодійної діяльності.
- організацію практики студентів, щодо пошуку підприємств, установ та організацій (роботодавців). 
У коледжі та його структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування.
У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються у коледжі. Усі студенти коледжу мають право на участь у студентському самоврядуванні.
Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються у коледжі, та їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом.
Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.
У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, нормативно – правовими актами Міністерства освіти і науки України та цим Статутом.”
Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи – актив групи; відділення – старостат; гуртожитку – рада гуртожитку; коледжу – студентська рада.
Вищим органом студентського самоврядування у коледжі є конференція студентів коледжу.
Конференція складається з однакової кількості представників від усіх навчальних груп.
Виконавчим органом студентського самоврядування коледжу є студентська рада, яка обирається конференцією терміном на один рік.
Актив груп, старостати відділень та рада гуртожитку обираються на зборах студентів цих підрозділів.
Структура студентського самоврядування:
- голова студентського парламенту;
- студентська рада гуртожитку;
- старостат відділень;
- комісії.
У парламенті створено такі комісії:
- навчальна;
- дисципліни і порядку;
- культурно - масова;
-спортивно-туристична;
- прес-центр (інформаційне. агентство);
-санітарна.
Органи студентського самоврядування:
- приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;
- проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
- сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються у коледжі;
за погодженням з органом студентського самоврядування у коледжі приймаються рішення про:
- відрахування осіб, які навчаються у коледжі, та їх поновлення на навчання;
- переведення осіб, які навчаються у коледжі за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;
- поселення осіб, які навчаються у коледжі, в гуртожиток і виселення з гуртожитку;
- затвердження рішень з питань гуртожитку для проживання осіб, які навчаються у коледжі.”
Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені адміністративною радою коледжу в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду коледжу.
Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень. Не менше як 30 відсотків коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності студентів, які навчаються у коледжі.”
<